the Schedule of Bingwang Station

 

Terminal

Price(RMB)

Departure Time

Hangzhou

 

60

0615-20:00 (15min/shift)

Xiaoshan

39

06550755085010001100 13001350150016001710

Hangzhou airport

60

06400720084009201000104011201200 1240132014:00,14:40,15:20,16:00,17:00,18:00

Ningbo

67

062507500835091510051135 121512551335145515301605164017151800

Shaoxing

37

06400715082009101005105011401240 1340144015401640

Guangzhou

400

15001705

Shenzhen g

693

12:50

Dongwan

541

16:20

Zhuhai

380

16:00

Shantou

525

17:10

Shenyang

784

12:30

Shijiazhuang

590

16:40

Taiyuan

669

12:40

Xi’an

562

14:30

Changsha

439

17:30

Kunming

871

12:30

Guiyang

572

15:00

 

User Review
Say About the Schedule of Bingwang Station
*Name: Country: Email:
"Ejetgroup " Reminder:
1.comments please civilized language;
2.Prohibit advertising comments.
    No more than 2,000 characters, please.